@

The New-Style Wusia Novels from Taiwan and Hong Kong

  Hong Kong

Liang Yusheng
Jin Yong
**

**

  Taiwan

Wolong Sheng
Jhunge Cingyun
Sihma Ling
Gu Long

New Novelists

Wun Ruian
Ci Ru
Huang Yi
**