TP = Taiwan Pinyin ; HP = Hanyu Pinyin

TP

HP TP HP TP HP TP HP
jha zha Si xi ci Qi jyu ju
jhe zhe Sia xia cia qia jyue jue
jhai zhai Siao xiao ciao qiao jyuan juan
jhei zhei Sie xie cie qie jyun jun
jhao zhao si(o)u xiu ci(o)u qiu jyong jiong
jhou zhou Sian xian cian qian    
jhan zhan Siang xiang ciang qiang nyu n ü
jhang zhang Sin xin cin qin nyue   n üee
jhen zhen Sing xing cing qing lyu l ü
jheng zheng Syu xu cyu qu lyue   l üee
jhu zhu Syue xue cyue que * *

   oclogo-1.jpg (4260 bytes)   oclogo-2.jpg (3800 bytes)   oclogo-2.jpg (1454 bytes)